ناز سرام میبد

Iran

یزد - میبد

کیلومتر 6 جاده میبد - یزد - شرکت کاشی نازسرام میبد

۳۲۳۷۲۰۰۲-۵ (۰۳۵) - ۸۸۰۷۲۰۴۹ (۰۲۱)

۰۳۵۳۲۳۷۲۰۰۱

http://www.nazceram.com